kontakt

Detal Centrum Sp. z o.o.
Kazimierska 15
51-657 Wrocław

Kapitał zakładowy: 400 150 PLN
NIP: 897-176-02-32
REGON: 021212504
KRS: 0000351289
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

BDO 000128262

Sekretariat
Tel./ fax 71 346 86 25

kom. 731 372 750
 e-mail: sekretariat@detalcentrum.pl

Księgowość
Tel. 71 346 86 33
e-mail: ksiegowosc@detalcentrum.pl
Dział Handlu i Marketingu
Tel. 71 346 86 27
e-mail: marketing@detalcentrum.pl
Sekcja Techniczno-Administracyjna
Tel. 71 346 86 32, 71 344 66 29
e-mail: administracja@detalcentrum.pl

 

Informujemy, że Detal Centrum sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej "administratorem danych"”, będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe.

Może Pani/Pan skontaktować się z administratorem danych w sprawach dotyczących danych osobowych za pośrednictwem email: administratordanych@detalcentrum.pl lub pod adresem: 51-657 Wrocław, ul. Kazimierska 15.

Administrator danych będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

  1. w celach związanych z realizacją i wykonaniem umowy zawartej z administratorem danych lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO*;
  2. w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO*;
  3. w celach kontaktowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*;
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*.

Pani/Pana dane będą udostępniane tylko podmiotom uprawnionym, tj. upoważnionym osobom, innym administratorom, podmiotom, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych np. w zakresie usługi ochrony osób i mienia oraz usług informatyczno-serwisowych, oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż przez okres wykonania umowy lub realizacji celów określonych powyżej, lecz nie krócej niż okres przewidziany w przepisach prawa.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niezbędne do realizacji powyższych celów przetwarzania.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani danych osobowych wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą poddawane profilowaniu.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).